Етна

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

за "ГЕО ЗЕМЯ" ООД

I. Лицензи, Сертификати, Удостоверения

1. За дейности по Закона за Кадастъра и Имотния Регистър (ЗКИР) чрез лиценз издаден от АК (Агенция по Кадастъра);

2. За проектиране - Пълна Проектантска Правоспособност (ППП) за извършване на инвестиционно проектиране (част Геодезия) към КИИП (Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране);

3. За администратор на лични данни, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри", издадено от Комисия за защита на личните данни.

4. /на д-р инж. Гинчо Костов/ Удостоверение за завършен курс на тема "Поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър", съгл. чл. 20, ал. 4 и ал. 5 от ЗКИР.

II. Застраховки

Фирмата притежава необходимите за своята работа професионални застраховки - в това число по: ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър), ЗГК (Закон за геодезията и картографията), ЗУТ (Закон за устройство на територията).

III. Геодезическо оборудване

(инструменти, софтуер, мобилни компютри, смартфони)

основни:

-тримерен (3D) наземен лазерен скенер Trimble TX5, виж детайли тук;

-GNSS система, работеща в RTK режим. Снабдена с 866 канала за получаване на информация от навигационните спътникови системи: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. Поддържа и: SBAS, QZSS и IRNSS. Повече сведения за оборудването може да прочетете тук.

-тотални станции;

-дигитален нивелир Leica.

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД разполага с необходимото и достатъчно собствено техническо оборудване - хардуер и геодезически софтуер за извършване на прецизни геодезически измервания (чрез съвременни инструменти и технологии) и тяхната последваща математическа обработка. За класическите измервания обработката и анализа (изравнение на геодезическата мрежа) се извършва чрез авторски софтуер, а на GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou измерванията - чрез съответния firmware. За обработка и анализ на данни от 3D наземно лазерно сканиране "ГЕО ЗЕМЯ" ООД използва Trimble RealWorks. Фирмата е внедрила и използва в своята работа ГИС софтуер за геодезия и кадастър Mkad.

Copyright ©2023 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.