"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.еюиздаване на скици и схеми - услуги по смисъла на чл. 56 от ЗКИР"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 
 
 

 

I. Лицензи, Сертификати, Удостоверения

1. За дейности по Закона за Кадастъра и Имотния Регистър (ЗКИР) чрез лиценз издаден от АК (Агенция по Кадастъра);
2. За проектиране - Пълна Проектантска Правоспособност (ППП) за извършване на инвестиционно проектиране (част Геодезия) към КИИП (Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране);
3. За администратор на лични данни, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри", издадено от Комисия за защита на личните данни.  

II. Застраховки

Фирмата притежава необходимите за своята работа професионални застраховки - в това число по: ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър), ЗГК (Закон за геодезията и картографията), ЗУТ (Закон за устройство на територията).

III. Геодезическо оборудване

(инструменти, софтуер, мобилни компютри, смартфони)

основни:
-тримерен (3D) наземен лазерен скенер Trimble TX5, виж детайли тук;
-GNSS система в RTK и статичен режим;
-тотални станции;
-дигитален нивелир Leica.


"ГЕО ЗЕМЯ" ООД разполага с необходимото и достатъчно собствено техническо оборудване - хардуер и геодезически софтуер за извършване на прецизни геодезически измервания (чрез съвременни инструменти и технологии) и тяхната последваща математическа обработка. За класическите измервания обработката и анализа (изравнение на геодезическата мрежа) се извършва чрез авторски софтуер, а на GPS и GLONASS измерванията - чрез съответния firmware. За обработка и анализ на данни от 3D наземно лазерно сканиране "ГЕО ЗЕМЯ" ООД използва Trimble RealWorks. Фирмата е внедрила и използва в своята работа ГИС софтуер за геодезия и кадастър Mkad.

Copyright ©2020 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.